Algemene Voorwaarden

VOORBEELDEN VAN CLAUSULES VOOR HET OPMAKEN VAN EIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONTAINERVERVOER

1. CMR en algemene voorwaarden

Het vervoer over de weg van containers is onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956), de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en de algemene voorwaarden voor wegvervoer uitgaande van de drie erkende beroepsorganisaties (FEBETRA, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR) zoals vermeld op de respectievelijke websites van de voornoemde beroepsorganisaties[1] en op de achterzijde van de CMR vrachtbrief uitgegeven door deze beroepsorganisaties en aan onderstaande specifieke voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel aan ons tegenstelbaar indien door (LK-TRANS BV) schriftelijk aanvaard.
Een tijdelijke afwijking tussen partijen van de bedingen van deze algemene voorwaarden in de wijze van uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen van deze algemene voorwaarden te allen tijde blijven gelden.

 

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Af- en opzetten bij een depot of een terminal worden gerekend vanaf het tijdstip dat de vervoerder, in voorkomend geval, achteraan in de wachtrij komt alvorens hij het terrein van het depot of de terminal oprijdt totdat de vervoerder het terrein weer verlaat. Als bewijs worden in aanmerkingen genomen: het afhandelingssysteem van het depot dan wel van de terminal, tijdsregistratie cf. tachograaf, GPS, boordcomputer, registratie van de alfapass, … (niet-limitatieve lijst).
 • Terminal: een laad-, los-, of overslagpunt aansluitend op een spoor-, weg-, lucht- of scheepvaarttraject, waar de containers moeten worden in ontvangstgenomen dan wel afgeleverd.
 • Depot: verzamelplaats van lege containers, waar de vervoerder, hetzij in eigen beheer, hetzij in opdracht van de afzender containers moet ophalen en/of afleveren in het kader van het overeengekomen vervoer.
 • Afzender: de opdrachtgever- medecontractant van de vervoerder
 • Verlader: de gemandateerde van de afzender die in naam en voor rekening van de afzender de goederen materieel aan de vervoerder meegeeft.
 • Geadresseerde: de bestemmeling aan wie de goederen moeten worden afgeleverd overeenkomstig de vervoerovereenkomst, zoals vermeld op de vrachtbrief.
 • Ontlader: de door de geadresseerde gemandateerde onderneming die een container lost en de goederen in naam en voor rekening van de geadresseerde materieel in ontvangst neemt.
 • Vrachtprijs: vervoersprijs gegeven op basis van de initiële informatie bij prijsaanvraag.

 

3. Transportopdrachten

3.1 Transportopdrachten dienen schriftelijk gegeven te worden. Telefonische opdrachten worden pas als
definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging ervan door de afzender en mits uitdrukkelijke aanvaarding door de vervoerder.

3.2 De opdrachten dienen zo volledig mogelijk te zijn. In één standaarddocument dienen minimum volgende gegevens te worden opgenomen: type container en nummer – indien reeds gekend bij boeking –, pincode, douanestatus, zegelnummer, kaai, terminal of depot, omschrijving van de aard van de goederen, gewicht, aantal colli, datum waarop container moet ingeleverd zijn vrij van kosten en eventuele bijkomende instructies.

3.3 In geval van het ophalen van een container of tankcontainer met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de vervoerder vooraf alle informatie uit 3.2 te ontvangen van de afzender zodat de omschrijving op de CMR, etiketten, signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR-verdrag.

In geval van het afzetten van een container of tankcontainer met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de afzender of de door hem aangestelde verlader er voor te zorgen dat de omschrijving op de CMR, etiketten, signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR-verdrag.

De ontlader van de goederen staat in voor het verwijderen van de aangebrachte etiketten/signalisatie van de container of tankcontainer.

3.4 Alle exemplaren van de CMR vrachtbrief dienen ter beschikking te worden gesteld van de chauffeur zodat deze laatste voorbehoud en/of opmerkingen kan maken.

3.5 De afzender voorziet in de verzegeling van de container en brengt deze aan. Indien de chauffeur zelf de zegel moet aanbrengen, gebeurt dit steeds onder verantwoordelijkheid van de afzender. Bij voorkeur voorziet de afzender in een e-zegel.

3.6 Wanneer op vraag van de afzender gebruik dient gemaakt te worden van een containerterminal met vooraanmelding, dan is het de taak van de afzender om alle nodige referenties voor de boeking van een time-slot en voor de automatische afhandeling op de terminal aan te leveren aan de vervoerder en dit ten laatste 24 uur op voorhand. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van time-slots.

De afzender is verantwoordelijk voor het aanbrengen en aanzuiveren van de douanedocumenten zowel voor import als export.
De vervoerder zal geen verantwoordelijkheid nemen voor het aanbrengen en de aanzuivering van de documenten.
De vervoerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de documenten niet beschikbaar zijn op kaai. In het geval dat er door de douane een inbreuk werd vastgesteld waarbij de vervoerder betrokken partij is, zal de Afzender steeds onmiddellijk contact opnemen met de vervoerder en deze laatste alle informatie verstrekken zodat de vervoerder desgevallend ten volle zijn rechten van verdediging kan uitoefenen naar de betrokken douanediensten. Indien de Afzender toch een minnelijke schikking met de FOD Financiën zou aangegaan zijn met miskenning van boven vernoemde rechten van de vervoerder, kunnen de financiële en andere gevolgen door de Afzender achteraf niet ten laste gelegd worden van de vervoerder.

4. Annulatie transportopdracht

 • Voor 12 hrs daags voordien: 50 % van de ritprijs na 12.00 hrs 100 %
 • op de dag van de rit zelf: 100 % van de ritprijs
 • tenzij voor een vervangende rit gezorgd wordt met gelijkaardige voorwaarden inzake prijs, afstand, …


5.
In die gevallen waarin de vervoerder een vervoermiddel en/of container bij de afzender, geadresseerde, verlader of ontlader dient achter te laten wordt deze op eerste verzoek aan de vervoerder teruggegeven in de staat waarin deze zich ten tijde van de in ontvangstneming door de afzender, geadresseerde, verlader of ontlader bevond, behoudens slijtage bij normaal gebruik. De afzender, geadresseerde, verlader of ontlader staat in als goede huisvader voor het in bewaring genomen vervoermiddel en/of container.

 

6. Staat van de containers

6.1 De terminal en/of het depot geeft de container mee conform de geboekte afspraken van de afzender bij de rederij. De transporteur kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld indien containers hieraan niet voldoen.

6.2 Containers worden op de terminal of het depot ontvangen in de staat waarin zij verkeren. De vervoerder controleert de container(s) op manifest zichtbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan en dit vanop de grond in staande positie en zonder de container(s) te betreden. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken aan de container die pas vastgesteld worden bij het laden of lossen ervan.

6.3 Ingeval van weigering van de container door de afzender blijft de vrachtprijs onverminderd verschuldigd. Ingeval de afzender de vervoerder verplicht alsnog een andere container te halen, is de vrachtprijs voor deze extra rit onverminderd verschuldigd.

6.4 De geadresseerde of zijn gemandateerde ontlader zorgt ervoor dat de container na lossing minimaal bezemrein is en vrij van alle etiketten en stuwingmateriaal. De vervoerder is niet aansprakelijk voor cleaningkosten. Aftekening voor cleaningkosten is steeds in naam en voor rekening van de afzender.

6.5 De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor meteorologische invloeden op de container zoals o.a. condensatie en vochtigheidsgraad.

 

7. Inhoud van de containers

7.1 Containers gevuld afgegeven aan de vervoerder, worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud, aantal, gewicht en staat. Het beding “said to contain” is in die gevallen van rechtswege van toepassing. Bij lading van de container is de afzender of zijn aangestelde verlader verantwoordelijk voor het sluiten van de container en de verzegeling ervan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de geadresseerde of zijn aangestelde verantwoordelijk voor het verbreken van de zegel en het openen van de container.

7.2 In geval van overbelading van het voertuig van de vervoerder op de assen of op het totaalgewicht, veroorzaakt door een slechte stuwing in de container of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de afzender de economische schade (inclusief boetes) en/of schade aan het voertuig die hieruit voortvloeit, volledig vergoeden aan de vervoerder.

 

8. Maximum uren vrij

8.1 Op- en/of afzetten van een container: 60 minuten per container en maximaal 30 minuten per
bijkomende containerbehandeling.

8.2 Laden en/of lossen van een container bij afzender/geadresseerde: 2 uur.

8.3 Bij overschrijden van de termijnen vermeld onder punt 8.1 en 8.2, is de afzender een stilstandsvergoeding voor wachturen verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend per begonnen schijf van 15 minuten.

 

9. Wachturen op terminal/depot

Bijkomende wachturen op terminal en/of depot, bovenop de tijd voorzien in artikel 8.1 en 8.2, ten gevolge van ontbrekende of foutieve boekingsgegevens, ontbreken van de laat-volgen, niet-vrijgestelde containers, niet beschikbaarheid van de container, wachturen ten gevolge van controle van de container en/of vaststellen van eventuele schade, wachturen voor aansluiten en instellen van reefers, douanescan, ontgassing ten gevolge van een douanecontrole, fysieke verificatie of andere controles door de overheid, ingeven douanedocumenten aan een e-balie, ontbreken van pincode of volgbriefje … (niet-limitatieve lijst) zullen door de vervoerder integraal aan de afzender doorgerekend worden. Deze vergoeding wordt berekend per begonnen schijf van 15 minuten. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd voor bijkomende wachturen ten gevolge van IVK-keuring of containerscan door de douane. Bovendien zijn alle hiermee gepaard gaande kosten ten laste van de afzender. Alle middelen kunnen worden aangewend als bewijs van de tijdsregistratie.

Per begonnen schijf van 15 minuten wordt een vergoeding voor wachttijd aangerekend.
Deze vergoeding bedraagt 12,75 euro per begonnen schijf van 15 minuten.

 

10. Vrachtprijs

De vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:

 • de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en
 • de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel 10ppm zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie of de evolutie van de prijzen van alternatieve energiebronnen.

 

11. Bijkomende kosten

11.1 Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit het verrichten van het transport, andere dan wachttijden, zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever. Worden als bijkomende kosten beschouwd: tolgelden, kosten verbonden aan scanning en andere douaneformaliteiten, kosten verbonden aan fumigatie, totale kost van een verplichte overnachting van de chauffeur, kosten van vooraanmelding of pre-check, kost van verzegeling … (niet-limitatieve opsomming). De vervoerder staat in voor de kosten die op grond van het CMR-Verdrag ten zijne laste zijn.

11.2 Detention en demurrage kosten zijn ten laste van de afzender.

 

12. Rechtskeuze

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bij voorrang bevoegd voor geschillen over de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

13. Slotbepaling

Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

 

[1] De “Algemene Voorwaarden Wegvervoer” zijn terug te vinden op volgende websites: www.febetra.be, www.tlv.be, www.uptr.be  alsook op eenvoudig verzoek bij de vervoerder.